Kvkk

KZC GROUP

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

KZC Group ( www.corporent.com ve www.azkullanilmisoto.com dahil olmak üzere) olarak kişisel verilerinizin güvenliği şirketimizin koruması altındadır.

KZC Group (“KZC” veya “Şirket”) nezdinde tutulan kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve sizlere tanınan hakları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla siz değerli müşterilerimizi aydınlatmak istiyoruz.

1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden Kim Sorumludur ?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca “Veri Sorumlusu” şirket merkezi Kavacık Mahallesi Ekinciler Caddesi Muhtar Sokak Tecom Plaza No:5 Kat:3 P.K. 34810 Beykoz İstanbul adresinde bulunan KZC İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketidir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

KZC olarak aşağıda yer alan amaçlarla genel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi işlemekteyiz;

 • İsim, soy isim, TC Kimlik numarası, pasaport numarası veya geçici TC Kimlik numarası, imza, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, ehliyet bilgisi, cinsiyet vb. diğer veriler,
 • Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verileri,
 • Banka hesap ve kredi kartı bilgileri, iban numarası, finans endeks bilgileri, fatura, çek bilgileri, gişe dekontları, talep-sipariş bilginiz, bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri, vb. finansal veriler,
 • Satış ve kiralama hizmetlerimiz aracılığıyla edindiğimiz veriler, kimlik fotokopisini teslim etmeniz halinde kimlik fotokopisinden gelen din bilgisi ve kan grubu bilginiz,
 • Sözleşmenin ifası kapsamında temin edilen imza sirküleri ve imza verileri,
 • Elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde ettiğimiz kişisel veriler,
 • Ofisimizi ziyaret etmeniz halinde kamera kayıtları görüntüleri,
 • İş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile KZC çalışanı olmanız halinde, kimlik fotokopisinden dolayı gelen, din bilgisi ve kan grubu bilginiz, parmak izi veriniz, mesleki deneyim bilgileriniz, diploma bilgileriniz, askerlik durumu bilginiz, özlük dosyanız ve dosya içeriğindeki özel nitelikli verileriniz (ceza mahkumiyet bilgisi, sağlık raporu, vesikalık fotoğraf gibi), işe giriş yaptıysanız referans kimlik ve iletişim verileri, GPS cihazları ile elde ettiğimiz konum verileriniz,
 • Dava dosyaları verileri
 • Web sayfası ziyaretlerinizde elde edilen çerez bilgileriniz
 • Şirketimizin internet ağını kullanmanız halinde log kayıtlarınız (ip bilginiz)
 • Şirketimizden kiralamış olduğunuz araçların konum bilgisi,

Şirketimiz veri sorumlusu sıfatı ile yazılı ve mobil iletişim kanalları, sosyal medya sayfalarımız, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dâhilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir. Yasa kapsamında elde edilen verileriniz yine onayınız dâhilinde güncellenebilir, düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, tüm bu bilgiler Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerini alınarak işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketimizin birlikte çalıştığı özel/tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir/aktarılabilir.

Kişisel Verileriniz KVKK’nun 5. ve 6.maddelerinde güvence altına alınan kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, yeni ve ikinci el araç satışı, Satış sonrası hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesi, Mail order ve virman talimatı da dâhil olmak üzere tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Cari hesap ekstresi teşkili, Sözleşmenin ifası ve işin gereği bakımından gerekli işlemlerin yapılması, Hasar yönetimi gibi satış sonrası hizmetlerin yerine getirilebilmesi, Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunulması, fatura tanzimi, iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ile Şirket’in iş ilişkisi içerisinde olduğu ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, talep / şikayetlerin takibi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, araç satış-alış ihalelerinin yürütülmesi,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,

Yatırım süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, müşteri tahsilat araçları konusundaki itirazların yönetilmesi

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

Fiziksel mekan güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, disiplin süreçlerinin yönetilmesi, bireysel emeklilik süreçlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, ulaşım ve konaklama süreçlerinin yönetilmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amacıyla 4857 Sayılı İş Kanunu, 6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım sistemi Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde işlenmektedir.

3. İşlenen Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel Verileriniz KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanızı gerektirmeyen işleme amaçlarının varlığı halinde veya Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla açık rızanıza istinaden yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, satış, pazarlama ve KZC’nin faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalar ve benzeri) ile kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ilgili ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin her türlü sözleşmelerden ve kanundan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilmekte olup, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda Şirketimize bağlı iş birimleri, çağrı merkezi, internet sitelerimiz, iş birliği ortaklarımız, online işlemler, satıcı ve/veya bayi ağı ve diğer dağıtım kanalları gibi vasıtalar aracılığıyla doğrudan siz müşterimizden veya çeşitli resmi kurumlar yahut doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklarımız, iştiraklerimiz, hakim hissedarımız veya hizmet aldığımız ya da verdiğimiz gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler aracılığıyla toplanabilir.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. Ve 6. Maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nun 11.maddesi uyarınca;

 • a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • f) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • g) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahipsiniz.

KVKK’nun 13.maddesinin 1.fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular,  https://www.corporent.com veya http://www.kzc.com.tr adresinde bulunan “KVKK Bilgi Talep Formu”nun çıktısı alınarak; başvuru sahibinin şahsen başvurusu, Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla yada başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak veya daha önce bizim sistemimizde bulunan e-posta adresini kullanarak info@kzc.com.tr e-posta adresine gönderilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmak ile birlikte şirketin Kişisel Verilerin Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

KVKK BİLGİ TALEP FORMU       

VERİ KORUMA POLİTİKASI

VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI